Love

DANSK PRAZSKY KRYSARIK KLUB LOVE pr. 17. maj 2014

§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Dansk Prazsky Krysarik Klub (DPKK)

Klubbens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Organisation 

DPKK er opbygget med:

 • Generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Medlemmer
 • Urafstemning

§ 3 Klubbens formål

DPKK arbejder for at udbrede kendskabet til og fremme interessen for racen med det formål, at vi kan blive så mange, at vi kan udskille en specialklub for racen i DKK.
DPKK arbejder efter standarden, samt DKK’s avlsanbefalinger for racen og etiske anbefalinger for avl generelt. Dette indebærer, at medlemmer af DPKK kun må avle på hunde med stamtavler.
DPKK anbefaler bonitace (avlsgodkendelse) i Tjekkiet, for fremtids avlsmæssige arbejde for godkendelse i FCI.

§ 4 Avlsarbejde 

DKK er sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Prazsky Krysarik.

§ 5 Medlemskab

Indmeldelse

Som medlem kan optages enhver, som har interesse for racen.

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og er fyldt 18 år. Valgbarhed opnås først efter 6 måneders medlemskab.

Ophør 

Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel.
Er kontingentet ikke indbetalt senest d. 15. februar (kvitteringsdato er gældende) slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til valgbarhed.

Æresmedlem 

Man kan udnævnes til æresmedlem, hvis man efter bestyrelsens skøn har gjort sig særlig fortjent hertil. Ethvert medlem har ret til skriftligt at foreslå bestyrelsen at udnævne et æresmedlem, men beslutningen om udnævnelse til æresmedlem træffes af foreningens bestyrelse. Æresmedlemmer følger foreningens love og vedtægter, men har livsvarig kontingentfritagelse. Udnævnelse til æresmedlem kan kun ske på en generalforsamling.

§ 6 Kontingent 

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves i løbet af december måned. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker for et medlem (over 18 år).

Ved indmeldelse efter 1. november dækker årskontingentet såvel den resterende del af kalenderåret som det efterfølgende kalenderår.

For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales nedsat kontingent.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning 

DPKK ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager DPKKs interesser og forvalter dens midler.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, jfr. § 5 og § 6, der er fyldt 18 år.

§ 8 Valg til bestyrelsen m.m. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

I ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer skiftevis for 2 år ad gangen. Genvalg til alle poster kan finde sted.

Valgene sker på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning mellem de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder i forhold til det opnåede stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt i bestyrelsen, kan denne supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold, hvor proceduren ikke udtrykkeligt er angivet i nærværende love.

§ 10 Regnskab 

Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts det følgende år.

Regnskabet, der skal føres i overensstemmelse med god regnskabsskik, fremlægges for revisorerne ved regnskabsårets afslutning i god tid før generalforsamlingen.

§ 11 Indkaldelse til generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. juni.

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted, dagsorden samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DPKKs formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag til generalforsamlingsbeslutning, stemmesedler, det reviderede regnskab samt årsberetning, udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jfr. § 8, stk. 6.

§ 12 Afvikling af den ordinære generalforsamling 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

§ 13 Afstemning på generalforsamlingen 

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, jfr. § 19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Der kan brevstemmes, evt. som mail der skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt DPKKs stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed, idet dog blanke stemmesedler ikke medregnes.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Repræsentanter for forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.

Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15 Nyhedsbrev/medlemsbladet 

DPKK administrerer og udgiver nyhedsbrev/medlemsbladet PRAZSKY KRYSARIK.

PRAZSKY KRYSARIKs spalter skal være åbne for alt, der måtte formodes at være af interesse for hundeejere i almindelighed og for ejere af klubbens race i særdeleshed.

§ 16 Disciplinærsager 

Har et medlem

 • ved ord eller gerning modarbejdet DPKKs interesser,
 • i et kynologisk anliggende handlet uredeligt eller i øvrigt tilsidesat gældende forskrifter,
 • i forbindelse med udstillinger eller prøver overtrådt de her for gældende reglementer, handlet således, at betingelserne for optagelse som medlem ikke længere opfyldes, eller
 • overtrådt lov om værn af dyr og er idømt straf herfor,

kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem.

§ 17 Disciplinære foranstaltninger 

Bestyrelsen kan bringe følgende foranstaltninger i anvendelse:

 • Tildeling af misbilligelse eller advarsel
 • Frakendelse af tillidshverv
 • Udelukkelse fra deltagelse i DPKK’s arrangementer
 • Eksklusion

§ 18 Urafstemning 

Et flertal af bestyrelse kan, når den finder anledning dertil, udlægge særligt vigtige spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Ligeledes kan generalforsamlingen, når ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer finder anledning hertil, udsende særligt vigtige spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt alle klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Har generalforsamlingen besluttet at udsende forslag til urafstemning, fastsættes seneste udløbsdato af generalforsamlingen.

Stemmesedler udsendes til de stemmeberettigede medlemmer senest 3 uger efter beslutningen 14 dage før afstemningens udløb, jf. dog § 14.

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

§ 19 Opløsning af klubben 

Klubben kan kun opløses, hvis et på den udsendte dagsorden opført forslag herom bliver vedtaget på en generalforsamling med ¾ af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Bestemmelserne om anvendelse af DPKKs formue træffes på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

§ 20 Ikrafttræden 

Stiftende generalforsamling 14 oktober 2007 i Føllenslev.